Seluruh Indonesia
Ubah Lokasi
  • Paritta

Cari

Amithuocing (Amitabha Sutra)

  蓮   池    海   會                             彌   陀    如   來 
Lien Che Hai Huei                          Mi Thuo  Ju   Lai

   觀    音   勢   至   坐      蓮     臺
Kwan  In  She  Ce  Cuo  Lien   Thai

 接   引    上     金      階 
Cie  In   Sang   Cin   Cie

大  誓     弘     開     普     願   離    塵   埃
Ta She Hung Khai  Phu Yuen  Li  Chen  Ai

 南   無   蓮    池   海    會    菩  薩  摩  訶 薩 (三稱)
 Na Mo Lien Che Hai Huei Phu Sa Mo He Sa (3x)


*Masih dalam tahap penyempurnaan terjemahan

楊枝淨水 遍灑三千

Yang Ce Cing Suei  Pien Sa San Chien

性空八德 利人天
Sing Khung Pa Te Li Jen Thien

   亡       靈      早      昇     天
Wang   Ling   Cau   Sen   Thien
 
 滅     罪    除     愆                火    焰    化    紅     蓮
Mie Cuei Chu Chien             Huo Yen Hua Hung Lien

南  無      清      涼   地   菩   薩  摩    訶   薩   (三稱)
Na Mo Ching Liang Ti  Phu  Sa  Mo  He   Sa   (3X)*Masih dalam tahap penyempurnaan terjemahan

南     無   大    悲       觀          音     菩     薩
Na   Mo   Ta   Pei   Kuan   She   In    Phu   Sa
南     無   大    悲       觀          音     菩     薩
Na   Mo   Ta   Pei   Kuan   She   In    Phu   Sa
南     無   大    悲       觀          音     菩     薩
Na   Mo   Ta   Pei   Kuan   She   In    Phu   Sa菩     薩      柳      頭      甘      露      水
Phu   Sa   Liou  Thou  Kan     Lu    Suei
能        令     一       滴       遍      十      方
Neng  Ling   Yi        Ti    Phien   She Fang
腥       羶      垢      穢       盡       蠲      除
Sing   San   Kou   Huei    Cin    Cuen  Chu
令       持       壇        場      悉      清      淨
Ling   Che   Than  Chang   Si   Ching Cing

教       有       真     言     謹        當       持    誦
Ciau  You    Cen   Yen   Cin    Tang   Che  Sung南   無   喝   囉   怛     那    哆    囉    夜    耶
Na  Mo He  La  Tan   Na   Tuo   La   Ye    Ye


南   無   阿   唎   耶   °     婆   盧  羯  帝  爍   鉢  囉  耶     °
Na  Mo  A    Li    Ye        Pho Lu Cie Ti  Suo Po La  Ye

菩    提  薩   埵   婆    耶      °      摩  訶  薩  埵    婆    耶    °
Phu Thi Sa Tuo Pho  Ye            Mo He Sa Tuo Pho  Ye

摩   訶  迦  盧  尼  迦   耶     °      唵     °
Mo He Cia Lu  Ni Cia  Ye           Om

薩   皤   囉  罰  曳    
°     數  怛   那  怛  寫    °   
Sa Pho La  Fa  Yi          Su Tan Na  Ta Sie        

南   無  
悉  吉  嘌   °   埵   伊    蒙    阿   唎    耶   ° 
Na  Mo Si  Ci   Li      Tuo  Yi Mung  Ah  Li     Ye

婆   盧   吉  帝    室   佛   囉     楞     䭾      婆    ° 
Pho Lu   Ci  Ti    She Fo  La  Leng Thuo  Pho      

南    無   那   囉    謹     墀   °   醯 唎  摩   訶   皤   哆   沙  咩  °
Na  Mo  Na  La   Cin  Che       Si  Li  Mo He Pho Tuo Sa Mie

薩    婆  阿   他   豆  輸     朋     °     阿   逝    孕     °
Sa Pho Ah Tha Tou Su Pheng        Ah She Yün

薩   婆   薩   哆   °
Sa Pho Sa Tuo

那    摩    婆    薩    哆    那     摩     婆       伽       °
Na  Mo Pho   Sa  Tuo  Na   Mo   Pho   Chie

摩    罰     特     豆    °    怛     姪    他     °     唵    °
Mo  Fa   The  Tou         Ta   Che Tha         Om

阿    婆      盧     醯    °   盧     迦    帝    °    迦     羅    帝   °
Ah  Pho   Lu     Si        Lu    Cia   Ti         Cia   Luo   Ti

夷   醯  喇    °    摩    訶      菩     提     薩      埵   °   薩    婆    薩     婆   °
Yi   Si   Li         Mo   He   Phu    Ti    Sa    Tuo      Sa  Pho  Sa   Pho

摩     囉     摩     囉   °    摩    醯    摩    醯    °    唎     馱      孕    °  
Mo   La    Mo    La       Mo   Si    Mo   Si          Li  Thuo  Yün

倶     盧   倶     盧     羯      蒙
     °    度   盧   度   盧   罰   闍    耶   帝 °
Cü   Lu   Cü   Lu   Cie   Meng        Tu  Lu   Tu  Lu  Fa   Se   Ye   Ti

摩     訶     罰     闍     耶    帝    °    陀    囉       陀     囉  °   地   唎   尼   °
Mo   He    Fa    Se    Ye   Ti        Thuo  La   Thuo   La      Ti   Li    Ni

     佛     囉    耶   °   遮   囉   遮   囉   °   麼     麼     罰    摩    囉   ° 
She   Fo    La   Ye       Ce  La  Ce  La       Mo   Mo   Fa   Mo   La

穆    帝    隸   
°   伊   醯    伊   醯   °    室    那    室     那   °
Mu   Ti    Li        Yi    Si    Yi   Si       She  Na  She  Na

阿    囉       嗲     佛    囉    舍   利   °   罰    娑    罰     嗲    ° 
Ah   La   Seng   Fo   La   Se   Li       Fa  Suo  Fa  Seng 

佛    囉    舍    耶    °   呼    盧     呼    盧      摩     囉    °
Fo   La   Se   Ye        Hu   Lu   Hu    Lu    Mo    La

呼     盧    呼    盧    醯   利   °   姿    囉    婆      囉      °   
Hu   Lu   Hu   Lu    Si   Li       Suo  La   Suo   La     

悉   唎    悉   唎   °   蘇   嚧    蘇   嚧   
°   菩    提     夜     菩    提    夜   ° 
Si    Li    Si   Li        Su  Lu   Su   Lu      Phu  Thi   Ye   Phu  Thi   Ye

菩        馱      夜   菩       馱     夜   
°     彌    帝   唎    夜°   

Phu  Thuo   Ye  Phu  Thuo   Ye          Mi    Ti   Li    Ye   

那    囉     謹    墀     °    地    利    瑟     尼     那    °
Na   La   Cin  Che        Ti    Li     Se    Ni    Na

婆     夜     摩    那    °   娑     婆    訶     °     悉     陀    夜    
Pho  Ye   Mo   Na      Suo  Pho  He          Si   Thuo  Ye

娑       婆    訶   
°   摩    訶    悉      陀    夜   °    娑    婆    訶      °
Suo  Pho  He       Mo  He   Si   Thuo  Ye      Suo  Pho  He


悉     陀     喩     藝   °   室      皤     囉    耶   °   娑     婆    訶   °
Si  Thuo   Yü     Yi      She  Pho   La    Ye      Suo Pho  He

那   囉     謹     墀    °   娑     婆   訶    °   摩   囉   那   囉  °  娑   婆    詞   °
Na  La   Cin  Che      Suo Pho  He       Mo  La  Na  La   Suo Pho He

悉   囉       僧     阿    穆     怯     耶    °    娑   婆    訶  °
Si   La   Seng   Ah   Mu  Chü   Ye       Suo Pho He

娑       婆     摩     訶    阿   悉      陀    夜    °    娑     婆     訶   °
Suo  Pho   Mo   He   Ah   Si   Thuo  Ye       Suo  Pho   He

者   吉   囉    阿    悉      陀   夜    °    娑     婆     訶   °
Ce  Ci   La   Ah    Si   Thuo  Ye       Suo  Pho  He

波      陀     摩      羯    悉      陀     夜    °    娑      婆    訶    °
Pho Thuo  Mo   Cie   Si   Thuo   Ye       
Suo  Pho  He那   囉    謹     墀     皤      伽     囉   耶    °    娑     婆     訶   °
Na  La  Cin  Che  Pho  Chie   La   Ye       
Suo  Pho   He


摩     婆    利      勝     羯    囉    耶   °   娑     婆     訶    °
Mo  Pho  Li   Seng  Cie   La    Ye     
Suo  Pho   He


南    無   喝   囉    怛    那    哆    囉    夜   耶   °
Na  Mo  He  La  Tan  Na  Tuo   La   Ye   Ye


南   無    阿   喇   耶   °    婆    盧   吉   帝    爍      皤    囉   耶   °
Na  Mo  Ah   Li   Ye      Pho  Lu   Ci   Ti   Suo   Pho  La   Ye


娑      婆      訶   °   唵   °    悉    殿     都  °    漫      多    囉      

Suo  Pho   He      Om       Si   Tien  Tu     Man  Tuo    La 

跋     陀     耶   
°   娑      婆     訶    °
Pa  Thuo  Ye      Suo  Pho   He.
南   無     甘    露      王      菩   薩    摩    訶    薩
Na  Mo  Kan  Lu   Wang  Phu  Sa   Mo  He   Sa
南   無     甘    露      王      菩   薩    摩    訶    薩
Na  Mo  Kan  Lu   Wang  Phu  Sa   Mo  He    Sa
南   無     甘    露      王      菩   薩    摩    訶    薩
Na  Mo  Kan  Lu   Wang  Phu  Sa   Mo  He    Sa

*Masih dalam tahap penyempurnaan terjemahan

Share:

Ubah Filter Konten
Informasi

Silakan Masuk dengan menggunakan aplikasi Android/IOS